Biểu giá truyền hình 2017

Quảng cáo TVC

ĐVT: 1000 đồng

MÃ QC
GIỜ PHÁT
VỊ TRÍ
NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ
5”
10”
15”
20”
30”
A1
5:55-6:00
Trước
Chương trình Tây Đô ngày mới
           900
        1.200
        1.800
        2.400
        3.000
A2
6:00-6:30
Giữa
        1.800
        2.400
        3.600
        4.800
        6.000
A3
6:30-6:35
Sau
        1.200
        1.600
        2.400
        3.200
        4.000
A4
7:55-8:00
Trước
Bản tin tiếng anh
        1.200
        1.600
        2.400
        3.200
        4.000
A5
8:10 -8:12
Trước
Phim truyện sáng 1 và chương trình khác
        1.200
        1.600
        2.400
        3.200
        4.000
A6
8:12-9:00
Giữa
        1.500
        2.000
        3.000
        4.000
        5.000
A7
9:00-9:03
Trước
Phim truyện sáng 2 và chương trình khác
        1.200
        1.600
        2.400
        3.200
        4.000
A8
9:03-9:52
Giữa
        1.500
        2.000
        3.000
        4.000
        5.000
A9
9:52-9:56
Trước
Phim truyện sáng 3 và chương trình khác
        1.200
        1.600
        2.400
        3.200
        4.000
A10
9:56-10:51
Giữa
        1.800
        2.400
        3.600
        4.800
        6.000
A11
10:51-11:00
Sau
Phim truyện sáng 3 và chương trình khác
        1.500
        2.000
        3.000
        4.000
        5.000
A12
10:51-11:00
Trước
Chương trình 11h00
        1.800
        2.400
        3.600
        4.800
        6.000
MÃ QC
GIỜ PHÁT
VỊ TRÍ
NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ
5”
10”
15”
20”
30”
B1
11:15-11:19
Trước
Phim truyện trưa
        2.400
        3.200
        4.800
        6.400
        8.000
B2
11:19-13:01
Giữa
Phim truyện trưa tập 1
        3.000
        4.000
        6.000
        8.000
      10.000
B3
Hai tập phim truyện trưa
        2.700
        3.600
        5.400
        7.200
        9.000
B4
Phim truyện trưa tập 2
        3.000
        4.000
        6.000
        8.000
      10.000
B5
13:01-13:05
Trước
Chuyện bà Tám
        2.400
        3.200
        4.800
        6.400
        8.000
MÃ QC
GIỜ PHÁT
VỊ TRÍ
NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ
5”
10”
15”
20”
30”
C1
13:17-13:20
Trước
Phim truyện xế 1 và chương trình khác
        1.200
        1.600
        2.400
        3.200
        4.000
C2
13:20-15:00
Giữa
Phim truyện xế  tập 1
        1.800
        2.400
        3.600
        4.800
        6.000
C3
Hai tập phim xế
        1.500
        2.000
        3.000
        4.000
        5.000
C4
Phim truyện xế tập 2
        1.800
        2.400
        3.600
        4.800
        6.000
C5
15:00-15:03
Trước
Phim truyện xế 3
           900
        1.200
        1.800
        2.400
        3.000
C6
15:03-15:54
Giữa
Phim truyện xế 3 cut 1
        1.800
        2.400
        3.600
        4.800
        6.000
C7
Phim truyện xế 3 cut 2
           900
        1.200
        1.800
        2.400
        3.000
MÃ QC
GIỜ PHÁT
VỊ TRÍ
NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ
5”
10”
15”
20”
30”
D1
15:54-15:58
Trước
Chương trình khoa giáo
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
D2
16:28-16:32
Trước
Phim truyện chiều và chương trình khác
2.400
3.200
4.800
6.400
8.000
D3
16:32-17:56
Giữa
Phim truyện chiều tập 1
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
D4
Hai tập phim truyện chiều
2.700
3.600
5.400
7.200
9.000
D5
Phim truyện chiều tập 2
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
MÃ QC
GIỜ PHÁT
VỊ TRÍ
NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ
5”
10”
15”
20”
30”
E1
17:56-18:00
Trước
Tin nóng 24h00
6.000
8.000
12.000
16.000
20.000
E2
18:00-18:17
Giữa
7.500
10.000
15.000
20.000
25.000
E3
18:17-18:19
Sau
6.000
8.000
12.000
16.000
20.000
E4
18:57-19:00
Trước
Tiêu dùng thông minh
7.500
10.000
15.000
20.000
25.000
E5
19:10-19:15
Trước
Phim truyện tối 1 và chương trình khác
7.500
10.000
15.000
20.000
25.000
E6
19:15-20:08
Giữa
Phim truyện tối 1 cut 1
9.000
12.000
18.000
24.000
30.000
E7
Phim truyện tối 1 cut 2
9.000
12.000
18.000
24.000
30.000
E8
20:08-20:10
Sau
Phim truyện tối 1 và chương trình khác
7.500
10.000
15.000
20.000
25.000
E9
20:10-20:13
Trước
– Cần Thơ Phố
7.500
10.000
15.000
20.000
25.000
– Khát vọng uống
– Vô lăng biết luật
– Doanh nghiệp thời hội nhập
– Chuyên đề y tế
– Vào bếp cùng khán giả
– Búp trên cành
– Tình cây và đất/ Diễn đàn văn hóa nghệ thuật
E10
20:23-20:25
Trước
Chuyện bà tám
7.500
10.000
15.000
20.000
25.000
E11
20:37-20:40
Trước
Phim truyện tối 2 và chương trình khác
7.500
10.000
15.000
20.000
25.000
E12
20:40-21:35
Giữa
Phim truyện tối 2 cut 1
9.000
12.000
18.000
24.000
30.000
E13
Phim truyện tối 2 cut 2
9.000
12.000
18.000
24.000
30.000
E14
21:35-21:38
Sau
Phim truyện tối 2
5.100
6.800
10.200
13.600
17.000
E15
21:43-21:45
Trước
Phim truyện tối 3 và chương trình khác
5.100
6.800
10.200
13.600
17.000
E16
21:45-22:40
Giữa
Phim truyện tối 3 cut 1
5.100
6.800
10.200
13.600
17.000
E17
Phim truyện tối 3 cut 1
5.100
6.800
10.200
13.600
17.000
E18
22:40-22:45
Sau
Phim truyện tối 3 và chương trình khác
4.500
6.000
9.000
12.000
15.000

Tự giới thiệu

ĐVT: 1000 đồng

MÃ QC
GIỜ PHÁT
VỊ TRÍ
NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ
Từ 2 phút – 3 phút
Từ 3 phút trở lên
F1
5:55-6:00
Trước
Chương trình Tây đô ngày mới
2.500 đ/phút
2.000 đ/phút
F2
6:30 -6:35
Sau
F3
7:55-8:00
Trước
Bản tin tiếng anh
5.000 đ/phút
3.000 đ/phút
F4
11:15-11:19
Trước
Phim truyện trưa 1
7.000 đ/phút
5.000đ/phút
F5
13:01-13:05
Trước
Chuyện bà 8
5.000 đ/phút
3.000đ/phút
F6
13:17-13:20
Trước
Phim truyện xế 1 và chương trình khác
4.000 đ/phút
2.000đ/phút
F7
15:00-15:03
Trước
Phim truyện xế 3  và chương trình khác
4.000 đ/phút
2.000đ/phút
F8
20:08-20:10
Sau
Phim truyện tối 1 và chương trình khác
15.000 đ/phút
10.000đ/phút
F9
20:23-20:25
Trước
Chuyện bà tám
15.000 đ/phút
10.000đ/phút
F10
20:37-20:40
Trước
Phim truyện tối 2 và chương trình khác
15.000 đ/phút
8.000đ/phút
F11
21:35-21:38
Sau
Phim truyện tối 2
8.000 đ/phút
6.000đ/phút
F12
21:43-21:45
Trước
Phim truyện tối 3 và chương trình khác
8.000 đ/phút
6.000đ/phút
F13
22:40-22:45
Sau
Phim truyện tối 3 và chương trình khác
3.000 đ/phút
2.000đ/phút

POP UP

ĐVT: 1000 đồng

MÃ QC
GIỜ PHÁT
VỊ TRÍ
NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ
5″
10″
G1
Từ 8:10 đến
Giữa
Phim truyện sáng 1
750
1.000
G2
trước 23:00
Giữa
Phim truyện sáng 2
750
1.000
G3
Giữa
Phim truyện sáng 3
750
1.000
G4
Giữa
Phim truyện trưa 1
4.000
4.500
G5
Giữa
Phim truyện trưa 2
4.000
4.500
G6
Giữa
Phim truyện xế 1
3.000
3.500
G7
Giữa
Phim truyện xế 2
3.000
3.500
G8
Giữa
Phim truyện xế 3
2.000
2.500
G9
Giữa
Phim truyện chiều
3.500
4.000
G10
Giữa
Phim truyện tối 1
6.500
7.000
G11
Giữa
Phim truyện tối 2
6.500
7.000
G12
Giữa
Phim truyện tối 3
4.000
4.500

Thông báo

ĐVT: 1000 đồng

MÃ QC
THỜI GIAN
VỊ TRÍ
NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ
Thông báo, quảng cáo
Chiêu sinh,
tuyển dụng
Rao vặt
H1
Từ 7:00 đến
trước 21:00
Sau
Phim truyện sáng 1
5.000 đ/từ
4.000 đ/từ
200.000 đồng/lần phát
H2
Sau
Phim truyện sáng 3
8.000 đ/từ
7.000 đ/từ
H3
Trước
Chương trình khác
20.000đ/từ
15.000 đ/từ
Thu thấp nhất
500.000 đ/lần phát
Thu thấp nhất
400.000đ/lần phát

– Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT
– Chọn vị trí ưu tiên (3TVC đầu cộng 10% đơn giá ; 3 TVC cuối cộng 5% đơn giá)
– Thời lượng chuẩn: 5 giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây và 30 giây
– Mẫu trên 30 giây tính theo tỷ lệ đơn giá 30giây
– Đối với trường hợp mẫu tự giới thiệu, thông báo quảng cáo hoặc hình thức thông tin sản phẩm phát sóng thời gian dài thì không áp dụng biểu giá này mà tùy trường hợp cụ thể Phòng Dịch Vụ & Quảng Cáo sẽ trình Giám Đốc Đài xem xét quyết định.
– Thời gian quảng cáo theo mã giờ khách hàng đăng ký có thể dao động từ 5 phút đến 10 phút
– Đối với doanh nghiệp của Thành Phố Cần Thơ sẽ có chính sách ưu đãi riêng
– Đối với hình thức hỗ trợ tuyên truyền, tùy từng kế hoạch cụ thể,đơn vị tham mưu sẽ trình Giám Đốc xem xét quyết định
– Đối với hình thức thông báo không áp dụng quy định giảm giá truyền hình
– Biểu giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2017
– Biểu giá này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện,Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Thành Phố Cần Thơ sẽ thông báo trên website: www.canthotv.vn